Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 37-0 Edicte: 1346 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2024 Bop: 22-0 Edicte: 567 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries, i de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2023 Bop: 240-0 Edicte: 10695 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'1 plaça laboral de peó-agutzil durada indefinida
Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 9976 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals números 8, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries; i 17, reguladora de la taxa per subministrament d'aigua
Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9306 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 191-0 Edicte: 8156 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 191-0 Edicte: 8106 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació de la relació de finques a expropiar per l'execució d'un projecte tècnic - Exp. X2023000295
Exercici: 2023 Bop: 188-0 Edicte: 8114 AJUNTAMENT DE CAPMANY - Aprovació definitiva del Projecte de renovació de la xarxa de distribució urbana en baixa d'aigua potable del carrer del Ventador, el carrer del Nord, el carrer de La Pujada i un tram del carrer Darnius
Exercici: 2023 Bop: 183-0 Edicte: 7871 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació definitiva del "Projecte d'abastament d'aigua des del peu de presa de l'embassament de Darnius Boadella fins al dipòsit municipal de Darnius"
Exercici: 2023 Bop: 183-0 Edicte: 7870 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022