Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 120-0 Edicte: 5388 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Notificació avís de retirada de vehicles (Exp. X2023000379)
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2350 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Correcció d'errades de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació per l'execució del projecte d'abastament d'aigua des del peu de presa de l'embassament de Darnius-Boadella fins al dipòsit municipal de Darnius
Exercici: 2024 Bop: 52-0 Edicte: 1895 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Informació pública d'un projecte d'actuació específica al Mas Les Planes
Exercici: 2024 Bop: 37-0 Edicte: 1346 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2024 Bop: 22-0 Edicte: 567 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries, i de l'Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2023 Bop: 240-0 Edicte: 10695 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió d'1 plaça laboral de peó-agutzil durada indefinida
Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 9976 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals números 8, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries; i 17, reguladora de la taxa per subministrament d'aigua
Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9306 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 191-0 Edicte: 8156 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 191-0 Edicte: 8106 AJUNTAMENT DE DARNIUS - Aprovació de la relació de finques a expropiar per l'execució d'un projecte tècnic - Exp. X2023000295