Exposició pública Cens Electoral

Es posa en coneixement de totes aquelles persones interessades que durant el període comprès entre els dies 10 i 17 d’abril de 2023, ambdós inclosos, estarà exposat al públic el CENS ELECTORAL vigent del municipi, als efectes de la seva consulta i, si s’escau, presentació de reclamacions.

1 2 3 4 5